Saeftinger כבש - גזעי כבשים Saeftinger כבש - גזעי כבשים
Saeftinger כבש - גזעי כבשים
Saeftinger כבש - גזעי כבשים
Saeftinger כבש - גזעי כבשים

Saeftinger

 גזע Saeftinger מקורו סביב שינה 1986 על ידי חציית רומנוב איל על רחלות סאפוק.הגזע קבל את שמה מאחו המלח שבו מלחך. הבשר מSaeftinger הוא מומחיות הקולינרית. רחלות בוגרות 2.2 כבשים ממוצעים להמלטה; כבשי כבשה, 2.0. שלושה גידולי כבש בשנותיו משותפות. כבשים ואילים שניהם hornless.  קטגוריות גזע: בשר / הפצה, קצרת זנב: בלגיה, הולנד