Finnsheep כבש - גזעי כבשים Finnsheep  כבש - גזעי כבשים
Finnsheep כבש - גזעי כבשים
Finnsheep כבש - גזעי כבשים
Finnsheep כבש - גזעי כבשים

Finnsheep

Finnsheep או Landrace הפיני, כפי שהם ידועים בארץ מולדתם של פינלנד נחשב בן כמה מאה שנים, יורד מMouflon שחי בטבע בסרדיניה וקורסיקה וגם אמרו להיות קשורים לכבשים קצרי זנב סקנדינביים אחרים . יובא לראשונה לארצות הברית בשנת 1968, השימוש העיקרי של Finnsheep היה הייצור של רחלות כלאיים. רחלות פין הן קשוחות, יהיה כבש בתכנית מואצת המלטה, יש אינסטינקטים אימהיים חזקים, ופוריים מאוד. כבשים הם ציינו לlivability הגבוה שלהם. ב 20 השנים האחרונות או כך, עבודת מחקר ונתונים נוספים אשר נאספו בארצות הברית המעורבת Finnsheep וצלביהם יותר מכל גזע אחר של כבשים. בשנים האחרונות יותר, Finnsheep הפך מוערכת לצמר הרך של צמרם בינוני.