Growmark כבש - גזעי כבשים Growmark  כבש - גזעי כבשים
Growmark כבש - גזעי כבשים
Growmark כבש - גזעי כבשים
Growmark כבש - גזעי כבשים

Growmark

פיתוח Gromark החל בשנת 1965 בצפון ניו סאות' וויילס, אוסטרליה.Gromark קבוע בכ 50 אחוזים והאחוזים Corriedale הגבול לסטר 50. זה כבשים כפולי מטרה שהתפתחו מבחירה אובייקטיבית לשיעור צמיחה גבוה ופוריות עם בחירה סופית ומבוססת על קריטריונים חזותיים: איכות צמר, מסגרת, ותכונות גווייה. Gromark הוא זן גדול ממוסגר (80 רחלות kg/175 ליברות ממוצעות) לייצר כבשים גדולים וצנומים וצמר טוב עם קוטר סיבי צמר להיות כ 30 מיקרון. קטגוריות גזע: דו שימושיות קטגוריות גזע: / הפצה כפולה מטרה: אוסטרליה