Cormo כבש - גזעי כבשים Cormo כבש - גזעי כבשים
Cormo כבש - גזעי כבשים
Cormo כבש - גזעי כבשים
Cormo כבש - גזעי כבשים

Cormo

Cormo היא מערכת הרבייה שבבחירה מבוססת על מדידה מדעית של מאפיינים מסחריים רצויים. קריטריונים לבחירה כוללים משקל נקי גיזה, קוטר סיבים, צמיחה או משקל גוף, ולפוריות. מקורם בטסמניה, אוסטרליה, Cormo נובע שמה גזעיה 2 ההוריים: Corriedale וSuperfine סכסון מרינו. Cormo כבשים הוצגו לראשונה בארצות הברית בשנת 1976. הם אינם מקודמים כצאן תכנית, אלא כאחד מערך כלכלי. Cormos כבשים לייצר ארוך סיכות צמר, גבוה מניב עדין צמר עם רמה גבוהה של אחידות סיבים. הם חוצים היטב עם גזעים אמריקאים. קטגורית Bred: צמר / הפצת קנס: אוסטרליה, ניו זילנד, צפון אמריקה